Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tiskárny PRINT-SHOP.cz, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) platné ke dni 1.1.2021
I. Uzavření smlouvy
 1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti pro prodej zboží, zhotovení díla a rovněž poskytnutí služeb (dále ve VOP je prodej zboží, zhotovení díla a poskytnutí služeb souhrnně označeno jen jako „zakázka“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upravena jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (tj. i smlouvy tvořené potvrzením objednávky), a jsou rovněž i součástí cenové nabídky Dodavatele (dále jen „nabídka“), na základě které Objednatel činí objednávku.
 2. Použití všeobecných podmínek apod. Objednatele, i když jsou k objednávce připojeny, není přípustné, ledaže by se na tom strany výslovně písemně dohodly. Objednatel bere na vědomí, že takovou smlouvu by Dodavatel neuzavřel.
 3. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí smlouva tvořená písemnou (i emailovou) nebo telefonickou objednávkou Objednatele potvrzenou Dodavatelem. Za objednávku se považuje též zaslání tiskových podkladů (dat). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude doručeno potvrzení objednávky Objednateli. „Objednatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavření Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro objednatele, který je spotřebitelem nebo pro podnikatele, který při uzavření Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, se tyto VOP neuplatní a práva a povinnosti smluvního vztahu s takovým subjektem na straně objednatele jsou určena platnými právními předpisy.
II. Cena a platební podmínky
 1. Ceny uvedené v objednávce (nabídce) jsou sjednány pro standardní pokrytí barvou na cca 60% potištěné plochy. V případě pokrytí barvou vyššího než 60% potištěné plochy (včetně), bude po obdržení dat ke zhotovení zakázky zaslána aktualizovaná cenová nabídka. Z technologických důvodů může být vyroben a dodán nadnáklad nebo podnáklad v rozmezí -1% až + 3% objednaného množství, kdy nadnáklad bude dodán za 50% dohodnuté ceny (skutečný počet dodaných kusů krát jednotková cena). V případě podnákladu v rozmezí max. do -1% objednaného množství nedochází ke snížení dohodnuté jednotkové ceny a Objednatel souhlasí s tím, že obdrží menší množství za celkovou cenu sníženou o cenu podnákladu. Potvrzením objednávky je objednávka zafixována a jakékoliv změny doručených dat nejsou přípustné a považují se za novou objednávku. Dodavatel nenese odpovědnost za nepoužití opravených dat doručených Objednatelem po potvrzení objednávky.
 2. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v potvrzené objednávce. Není-li uvedeno jinak, cena je stanovena EX WORKS (dle Incoterms2016) Pardubice, Jana Zajíce 982. Cena v potvrzené objednávce platí, pokud po tomto uzavření Smlouvy nedojde k žádným změnám podkladů ani požadavků ze strany Objednatele. K ceně mohou být připočítány dodatečné náklady na dopravu, příp. nestandardní obaly, expresní dodání, apod.
 3. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou Dodavatel zašle Objednateli emailem, není-li výslovně sjednáno jinak. Oprávnění fakturovat vzniká Dodavateli dnem předání zakázky. V případě, že si Objednatel nepřevezme zakázku nejpozději do 7 dnů od sjednané doby dodání, považuje se poslední den této lhůty zakázka za předanou, tj. za den dodání. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání. Požaduje-li Objednatel dodání zakázky na adresu třetí osoby, například konečného zákazníka, považuje se zakázka za dodanou okamžikem předání této třetí osobě. Potvrzením o předání zakázky této třetí osobě může být i dodací list, na němž je uveden jako předávající Objednatel (nikoliv Dodavatel) nebo doklad o předání zakázky třetí osobě přepravcem.
 4. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně až do zaplacení. Přesáhne-li prodlení 30 dnů, nečiní úrok z prodlení 0,05% denně, ale od 31. dne činí 0,1% denně z dlužné částky až do zaplacení. Jestliže dosud nedošlo k předání zakázky a je-li Objednatel v prodlení se zaplacením, je Dodavatel oprávněn ji zadržet až do uhrazení dlužné částky. Dodavatel rovněž není povinen začít s pracemi na zakázce téhož Objednatele či člena jeho skupiny firem, a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
 5. Jednostranné započtení provedené Objednatelem nebo postoupení pohledávky za Dodavatelem není bez písemné dohody stran přípustné.
 6. Pokud je zakázka dodávána na paletách, jsou palety dodávány na základě systému výměny palet, ale nebude-li to možné, bude Objednateli následně cena dodaných palet doúčtována.
 7. V případě, že Objednatel změní specifikaci zakázky a dojde tak ke zvýšení ceny zakázky vypočtené dle kalkulace zakázky, která nepřekročí 10 % z celkové původní ceny vč. DPH, je Objednatel povinen cenu zakázky uhradit i bez provedení změny Smlouvy a není oprávněn odstoupit z tohoto důvodu od Smlouvy.
  Dodavatel je oprávněn opravit zjevnou administrativní či početní chybu v nabídce nebo v potvrzení objednávky a smlouvou s takovou chybou není vázán, je však povinen to Objednateli bezodkladně po zjištění chyby oznámit a chybu opravit.
 8. Uzavírá-li Objednatel a Dodavatel v pořadí první Smlouvu na zakázku podstatného rozsahu, je vždy vyžadována zálohová platba, a to ve výši 50% ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
III. Termín dodání
 1. Závazný termín plnění Dodavatele je stanoven po dodání finálních tiskových podkladů (dat) Objednatelem. Je-li termín plnění pro Objednatele zásadního významu, např. objednává-li zakázku pro použití na výstavě s pevným datem konání, je povinen o tom Dodavatele písemně uvědomit při sjednání Smlouvy.
 2. V případě, že Objednatel nepředá Dodavateli včas a řádně finální tiskové podklady nebo neposkytne včas jakoukoliv potřebnou součinnost vyžádanou Dodavatelem, a to nejpozději do 24 hodin od doručení žádosti Dodavatele, termín plnění se posunuje na co nejdříve možný nový termín tak, aby Dodavatel byl schopen zařadit výrobu zakázky Objednatele do svého tiskového výrobního plánu. O posunutí termínu je Dodavatel Objednatele povinen včas informovat.
 3. Strany nejsou odpovědny za prodlení s plněním či nesplněním povinnosti podle Smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považují zejména: válka, stávka, vyhlášení výjimečného stavu, občanské nepokoje, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, rozhodnutí či opatření orgánů státní správy či samosprávy nebo soudů, přírodní živelné události včetně sněhové kalamity, povodně a požáru, nesjízdné silnice nebo omezení jejich průjezdnosti, havárie znemožňující či znesnadňující splnění povinností stran, dlouhodobé (více než 24 hodin trvající) přerušení dodávky elektrické energie, porucha stroje či zařízení nebo výpadek technologií včetně poruch hardware či software počítačů včetně těch způsobených viry, zásahem hackerů nebo aktualizacemi software, či jiný podobný stav či nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události významně omezující či vylučující splnění povinností dané strany. Strany se zavazují se navzájem o takových stavech informovat.
IV. Doručování
 1. Za řádně a platně doručené se považují zprávy doručované prostřednictvím e-mailové pošty na adresu uvedenou Objednatelem v objednávce nebo na žádost Objednatele. Dodavateli se vždy doručuje na adresu konkrétního pracovníka na doméně print-shop.cz . Taková sdělení a jejich prostřednictvím učiněné dohody obou stran jsou závazné a jsou způsobilé i měnit nebo rušit práva a povinnosti stran z uzavřené smlouvy i těchto VOP. Dokladem o doručení e-mailové zprávy je potvrzení generované počítačem, služba veřejné úschovny dat–doručením e-mailu s oznámením o uložení el. zásilky, one-drive doručením e-mailu o uložení.
V. Tiskové podklady
 1. Objednatel je zodpovědný za včasné dodání a kvalitu i obsah tiskových podkladů (dat). Dodavatel na svých webových stránkách poskytuje Objednateli návod, jak správně připravit tiskové podklady.
 2. Objednatel bere na vědomí, že ačkoliv Dodavatel tato tisková data základním způsobem kontroluje, není při nejlepší vůli schopen odhalit chyby v kvalitě či obsahu dat. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel není zodpovědný za jakékoli vady zakázky způsobené nekvalitou či vadami tiskových podkladů, zejm. jejich nejasností, nezdařeným uměleckým záměrem či neobvyklým zpracováním, odchylkami v barevnosti nebo zpracování nebo chybným či nezvyklým obsahem nebo formátem dat, nebo tím, že fonty nejsou pevnou částí dokumentu, apod.. Dodavatel není povinen Objednatele na případné chyby či vady upozornit, neboť mohou být obtížně zjistitelné. Dodavatel neodpovídá za obsah dat ani tiskovin z pohledu autorského práva, práva k ochranným známkám ani souladu dat ani tiskovin s platnými právními předpisy. Výlučně Objednatel je zodpovědný za dodržení právních předpisů České republiky, resp. Unijních předpisů a zejm. za řádné vypořádání všech nároků třetích osob vztahujících se k podkladům, datům či tiskovinám, a to i když bude Dodavatel shledán povinným je vypořádat. Objednatel se zavazuje nahradit Dodavateli veškerou škodu, která Dodavateli v důsledku toho vznikne, a to do 7 dnů ode dne doručení písemné žádosti Dodavatele.
 3. Má-li Objednatel zájem o vzorky nebo vzorový výtisk, sjednají strany podmínky jejich zhotovení Dodavatelem včetně termínu a ceny. PRINT-SHOP.cz, s.r.o., Erno Košťála 968, 530 12 Pardubice IČ: 27462595, DIČ: CZ27462595, tel.: 776 747 933, e-mail: info@print-shop.cz , www.print-shop.cz Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 20404 Strana 1 (celkem 1)
VI. Dodání
 1. Místem dodání zakázky je provozovna Dodavatele, nebylo-li sjednáno jinak. Za dodání zakázky se považuje převzetí zakázky prvním dopravcem nebo oprávněnou osobou Objednatele. Nestanoví-li Objednatel nejpozději 3 pracovní dny před předáním zakázky písemně výslovně, kdo zakázku převezme, je osoba, která zakázku převezme, považována za oprávněnou, a to i v případě uvedeném v čl. II odst. 3 VOP. Objednatel je povinen přijmout i částečné plnění. Objednatel je povinen přijmout plnění i před dobou dodání stanovenou ve Smlouvě či ve VOP.
 2. Objednatel je povinen prohlédnout zakázku bezprostředně po dodání. Dodavatel odpovídá za vady, které má zakázka v době předání, a byly-li zjištěny v době tří měsíců ode dne dodání, má se za to, že zakázka měla vady i v době předání. Za vady vzniklé později odpovídá Dodavatel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Za vady, za něž nese odpovědnost Dodavatel, nejsou považovány vady způsobené Objednatelem, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s Dodavatelem, nebo vzniklé v důsledku událostí vyšší moci. Dále není Dodavatel odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním s tiskovinami, např. mechanickým poškozením, nesprávným skladováním či přechováváním, vystavením přírodním silám, havárií nebo živelnou událostí, apod. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady, jejichž základní příčinou jsou nedostatky v tiskových podkladech a/nebo informacích předaných mu Objednatelem. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání (pouhým okem viditelné či zjevné vady), uplatní Objednatel u Dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání zakázky. Jestliže Objednatel tuto povinnost nesplní, nároky Objednatele z odpovědnosti za vady u těchto zjevných vad zanikají. Nároky Objednatele z odpovědnosti za vady zakázky u skrytých vad zanikají, jestliže Objednatel nepodá zprávu Dodavateli o skrytých vadách zakázky do 5 pracovních dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy Objednatel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do tří měsíců ode dne dodání zakázky. Reklamaci nelze uplatnit na drobné množstevní nebo barevné odchylky, drobné nerovnosti papíru, drobné chyby ve zpracování tiskových dat a jiné odchylky dané limity možnostmi polygrafie a zvolené technologie. V případě, že bude reklamace uznána Dodavatelem jako oprávněná, má Objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny, prohlásí-li Dodavatel, že není účelné zakázku opravit. Výše slevy bude Dodavatelem stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zakázky. Za oprávněnou reklamaci bude dále považována pouze taková reklamace, u které Objednatel prokáže, že stejnou reklamovanou vadu vykazuje minimálně 5 % zakázky z celkového objemu zakázky.
 3. Dodavatel odpovídá Objednateli za vady zakázky a za případné škody způsobené Objednateli při a v souvislosti s uzavřenou smlouvou pouze a jen do výše plnění, které uhradil Objednatel Dodavateli za dodanou zakázku včetně DPH. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv škody na zisku či vyvolané škody. Objednatel bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by Dodavatel Smlouvu s Objednatelem nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.
 4. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí Objednatel Dodavateli všechny vyúčtované náklady, které Dodavateli tímto vzniknou. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mj. v případě, že je proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení.
 5. Vlastnické právo k zakázce nabývá Objednatel okamžikem dodání zakázky. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele v okamžiku dodání zakázky.
 6. Není-li výslovně sjednáno jinak, volí vhodnou polygrafickou technologii ke zpracování zadání Objednatele Dodavatel. Dodavatel bere na vědomí, že každá polygrafická technologie má svá specifika, jejichž projevy nemohou být a nejsou vadou plnění.
 7. Má-li prodlení Objednatele podle čl. III odst. 2 za důsledek zastavení výroby zakázky pro Objednatele a Dodavatel nebude schopen zaplnit uvolněnou výrobní kapacitu výroby ve své tiskárně v Pardubicích (dojde k prostoji), je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty za prostoj není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody.
 8. Dodavatel nepřevzatou zakázku uskladní. Dodavatel má právo účtovat skladné ve výši 10 Kč bez DPH za každou převozní paletu či europaletu a každý započatý den skladování. V případě, že Objednatel nepřevezme uskladněnou zakázku nebo její část nejpozději do 60 dnů ode dne uskladnění, po uplynutí této lhůty Dodavatel takovou zakázku nebo její část bez dalšího upozornění Objednateli zlikviduje. Tyto náklady budou Objednateli vyúčtovány.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.1.2021 a jsou pro Objednatele závazné dnem uzavření Smlouvy. VOP jsou k dispozici v sídle Dodavatele a na jeho webových stránkách. Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit.
 2. Dodavatel doporučuje Objednateli seznámit se s podrobnostmi týkajícími se tisku na webových stránkách Dodavatele: www.print-shop.cz. Objednatel má možnost kdykoliv se v případě jakýchkoliv dotazů obrátit na zástupce Dodavatele, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.
 3. Objednatel dobrovolně poskytuje Dodavateli informace a data a osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem splnění Smlouvy. Dodavatel neposkytne takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců, a to pouze k řádnému doručení zakázky a dále svým obchodním partnerům, a to k obstarání prací ke splnění Smlouvy.
 4. Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, platí, že Dodavatel je oprávněn uvést referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti, a to bez uvedení sjednané ceny.
 5. Je-li součástí právního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem cizí prvek, je rozhodným právem české právo a příslušným k projednání a rozhodnutí veškerých sporů mezi stranami je příslušný český soud. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se řídí zejména zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
 6. Objednatel je povinen jakékoliv své námitky, nejasnosti a připomínky k VOP oznámit Dodavateli před uzavřením Smlouvy, jinak se má za to, že se s textem VOP seznámil, textu VOP porozuměl a souhlasil s ním.
PRINT-SHOP.cz, s.r.o.
V Pardubicích dne 1.1.2021